เครื่องหมายท้ายชื่อหุ้น สำคัญแค่ไหน บอกอะไรบ้าง

ลงทุนต้องใส่ใจกับนายชัดจังตอนเครื่องหมายท้ายชื่อหุ้นสำคัญแค่ไหนบอกอะไรบ้าง ทำไมบางวันหุ้นบางตัวถึงมีอักษรย่อภาษาอังกฤษมาติดข้างๆชื่อหุ้นตัวอักษรย่อพวกนี้หมายถึงอะไรหรอคะพี่ชัดจัง ดีมากครับพี่ถามพี่ชัชขอบอกเลยว่าอักษรย่อเหล่านี้เป็นเครื่องหมายกำกับการซื้อขายที่ผู้ลงทุนมือใหม่ต้องเรียนรู้และจดจำให้ขึ้นใจเลยล่ะ วันนี้พี่ขอแนะนำเครื่องหมายกำกับการซื้อขายที่เป็นการแจ้งเตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังถึงสถานการณ์ต่างๆที่อาจมีผลกระทบกับราคาหุ้นและการตัดสินใจลงทุนมาดูกันเลย

เริ่มจากเครื่องหมายแรก C หรือ Caution เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าบริษัทจดทะเบียนมีความเสี่ยงด้านฐานะการเงินและงบการเงินหรือลักษณะธุรกิจเพื่อเตือนผู้ลงทุนให้เพิ่มความระมัดระวังศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนและกระตุ้นให้บริษัทเร่งแก้ไขปัญหา โดยหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C ผู้ลงทุนต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance เท่านั้นโดยตลาดหลักทรัพย์จะปลดเครื่องหมาย C เมื่อบริษัทแก้ไขเหตุเรียบร้อยหรือถูกประกาศเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

ต่อมาหรือเป็นเครื่องหมาย H หรือ Trading Halt ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวโดยแต่ละครั้งไม่เกิน 1 รอบการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์เปิดให้มีการซื้อขาย 2 รอบใน 1 วัน คือรอบเช้า 10:00 ถึง 12:30 และรอบบ่าย 14:30 ถึง 16:30 โดยมีตัวอย่างเกณฑ์การขึ้นเครื่องหมาย H ดังนี้ครับ
– มีข่าวสำคัญซึ่งตลาดหลักทรัพย์ยังไม่ได้รับรายงานจากบริษัทและอยู่ระหว่างรอคำชี้แจง
– ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์มีข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ลงทุนบางกลุ่มทราบข้อมูลสำคัญและอยู่ระหว่างสอบถามข้อเท็จจริงจากบริษัท
– บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเป็นการชั่วคราวเนื่องจากอยู่ระหว่างรอการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ
– มีเหตุอื่นที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการซื้อขายหลักทรัพย์

Photo by lucas Favre on Unsplash

ต่อกันด้วย SP หรือ Trading suspension เป็นเครื่องหมายแสดงการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว คล้ายกับเครื่องหมาย H เลยนะคะแต่จะต่างกันตรงที่การขึ้น SP แต่ละครั้งจะมีระยะเวลาเกินกว่า 1 รอบการซื้อขายโดยมีตัวอย่างเกณฑ์การขึ้นเครื่องหมายดังนี้ครับ
– เมื่อเกิดกรณีเช่นเดียวกับข้อ 1-3 ของการขึ้น H และบริษัทไม่สามารถชี้แจงหรือ เผยข้อมูลได้ทันที
– บริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์
– บริษัทไม่ส่งงบการเงินในเวลาที่กำหนดหรือส่งงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
– หลักทรัพย์อยู่ระหว่างพิจารณาเพิกถอนหรืออยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไป
– มีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการซื้อขายหุ้น

NP หรือ noticing Pending คือบริษัทมีข้อมูลที่ต้องชี้แจงหรือรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์โดยผู้ลงทุนซื้อขายได้ปกติแต่ควรใช้ความระมัดระวังศึกษาข้อมูลก่อนลงทุน ถ้าบริษัทชี้แจงข้อมูลเรียบร้อยแล้วล่ะคะ ก็จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย NR หรือ Notice Recieved เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าตลาดหลักทรัพย์ได้รับการชี้แจงข้อมูลจากบริษัทและมีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แล้ว

NC หรือนอน Non compliance คือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน การหาข้อมูลของสินเชื่อบุคคลเพื่อที่จะทำการขอกู้ธนาคารเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหรืออยู่ระหว่างเปิดซื้อขายชั่วคราว ทำไมถึงอาจถูกเพิกถอนได้ล่ะคะ เมื่อบริษัทมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ครับ มีปัญหาการดำเนินงานหรือฐานะการเงินเช่น ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบกว่า ฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยข้อมูลเป็นเท็จ ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ เช่นไม่ส่งงบการเงินมีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้น ถือเป็นบริษัทที่ไม่มีธุรกิจหรือที่เรียกว่า Cash Company

สุดท้ายเครื่องหมาย SP หรือ Stabilization เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบว่าระหว่างนี้มีการซื้อหุ้นเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกิน หุ้นที่จัดสรรเกินคือหุ้นที่ผู้จัดจำหน่ายยืมมาจากผู้ให้ยืมหรือบริษัทจดทะเบียนตอนเสนอขายหุ้น ipo เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ผู้จองซื้อโดยจะต้องหาซื้อหุ้นมาคืนส่วนที่ขอยืมไปให้ครบภายในเวลาที่ ก.ล.ต. กำหนดครับ

เครื่องหมายกำกับการซื้อขายที่ติดท้ายชื่อหุ้นต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ลงทุนควรรู้จักเข้าใจความหมายและจดจำให้ขึ้นใจ จะได้รู้ถึงสถานการณ์ต่างๆที่อาจมีผลกระทบกับราคาหุ้นอย่างทันท่วงทีซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนได้นั่นเองครับ